Privacy regelement

Bij WonenWonen.nl doen wij ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat u zich bij het bezoeken van onze internetsite prettig voelt. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, evenals uw e-mailadres, kunnen door ons gebruikt worden voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Tevens kan WonenWonen.nl besluiten om uw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan wij vinden dat zij u aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.

Op elk gewenst moment kunt u kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, via de onderstaande communicatiekanalen. WonenWonen.nl streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen past WonenWonen.nl technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.

U heeft, wanner u dit wenst, de mogelijkheid om zich tot WonenWonen.nl te wenden met het verzoek u mede te delen of uw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 20 werkdagen na ontvangst van dit verzoek zal WonenWonen.nl u de gewenste informatie verschaffen. Hieraan kunnen voor u kosten verbonden zijn. U kunt te allen tijde verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

De mogelijkheid bestaat dat uw persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van WonenWonen.nl door een derde partij worden verwerkt. WonenWonen.nl draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens. Daarnaast ziet WonenWonen.nl erop toe dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staan omschreven.

Door informatie aan te vragen via onze site of via ons blad of door gebruik te maken van de producten en diensten van WonenWonen.nl stemt u als bezoeker, geïnteresseerde of klant in met de voorwaarden en bepalingen van dit privacyreglement.

WonenWonen.nl streeft steeds naar unieke adresseerbaarheid. Hiervoor vraagt zij u uw gegevens naar waarheid te verstrekken. Wanneer u uw gegevens niet naar waarheid verstrekt, kan WonenWonen.nl niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.

Heeft u vragen over het privacyreglement, dan kunt u contact opnemen met:

WonenWonen.nl, Postbus 173, 5100 AD Dongen
Telefoon: 0162-38 77 77
E-mail: info@wonenwonen.nl