Disclaimer WonenShop

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via WonenShop.nl op enigerlei wijze te kopiëren en/of te verspreiden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van WonenShop.nl, is het mogelijk dat de informatie die op WonenShop.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op WonenShop.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WonenShop.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om WonenShop.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van WonenShop.nl verkregen is. WonenShop.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via WonenShop.nl verkregen informatie en of gegevens. De informatie op WonenShop.nl wordt continue aangevuld en eventuele veranderingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

<< Terug naar de webshop