Verwarming in huis

Vrouwen de baas over temperatuur

Vrouwenbepalenvakerde temperatuur inhuisdanmannen: 71 procentvande vrouwengeeft aan dat zijde controle hebben overde temperatuur in huis, terwijlslechts dertien procentzegtdat departnerde temperatuurbepaalt. Ineen ruime helftvande huishoudens (58%) is weleens eenmeningsverschil overde juiste temperatuur overdag. Ookdan trekkenvrouwenaanhet langste eind:74procentvandevrouwengeeft aandat zijingevalvan onenigheid bepalenhoewarmhet in huiswordt, tegenover dertien procentdiedepartner laatbepalen.Dit zijnenkele conclusies uit een onderzoekvanTeamVier inopdrachtvan Honeywellonder661Nederlandersdie inhetbezit zijnvan eencv-ketel.

Meningsverschil met partner of kind
De meest comfortabele temperatuur inhuis blijkt 19,7 gradenCelsius te zijn.Is er eenmeningsverschil over,dan is dat in 68procentvandegevallenmetde partner. Zeventienprocentheeftdiscussiesoverde temperatuurmetde kinderenenvijftienprocent met allebei. Meningsverschillengaanookweleens overhetenergieverbruik inhuis.48 procentvanderespondenten geeftdit aan.

Stookseizoen
Nuhetstookseizoenweerbegonnenis, lijken vrouwenhetvoorhet zeggen te hebben.Veertigprocentvande mannen zegtdat zijnpartnerde controleheeft overde thermostaat inhuis, en achttien procentbepaalt de temperatuurgezamenlijk. Opvallend isdat mannenvaker zelfdeverwarminghoger zettenals zehetkoudhebben dan vrouwen,die vaker een deken ofwarme truipakken.

Vrouwen meeste thuis
Eenmogelijkeverklaring voorde zeggenschapvan vrouwenoverde temperatuur inhuisis deomstandigheiddat zij doordeweeks vaker thuis zijndanmannen. 62procent vandevrouwenbrengtdoordeweeks 73tot120uur thuis door tenopzichtevan35 procentvande mannen.Vrouwen(54 procent)spenderen ookvakerbijnahet gehele weekend thuisdanmannen(39procent).

“Meningsverschillenoverdemeest comfortabele temperatuur inhuis zullenvoor iedereenherkenbaar zijn”, zegt BobHeil, CountrySalesLeaderbijHoneywell. “Debehoefte aanwarmte is immers voor iedereen anders. Maar in deze moderne tijdenis overaleenoplossingvoor, en dus ook voorditprobleem. Metnieuwe technologieën,zoals zoneregeling,regelje de temperatuurper ruimte inhuiswanneerjedatmaarwilt. Datkanzelfsvia eentabletof smartphonevanaf elke locatie en opelkgewenstmoment. Zocreëert iedergezinslidzelf zijn ofhaar eigen comfortzone.”

Hetonderzoek
Honeywellgaf onderzoeksbureauTeamVier opdracht onderzoekte doen naar comfort inhuis. Intotaalwerden661 menseninNederlandondervraagd overhunverwarmingsgewoonten. 52 procentvande respondenten was vrouw en 48 procentman.Alle respondentenzijnhuiseigenaar,hebbeneencv-ketel enzijn achttienjaar ofouder.Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd inweek 38en39 in 2013.De onderzoeksresultatenzijngetoetst opeen significantieniveauvan 95procent.

Over evohome
evohomeis eennieuwe, intelligente endraadlozeverwarmingsregelaardie dewarmte inalle kamers in eenhuis apartregelt.Hierdoor profiterenbedrijvenenconsumentenvandejuiste temperatuur, opde juiste plek,ophetjuiste moment. Met de slimme zoneregeling ishetmogelijkalleendie ruimtente verwarmen, die ingebruikzijn, inplaats van constant het gehele huisofkantoor. Metdeze innovatieveHoneywell-oplossingstellengebruikers totmaximaal twaalf zones in. Zois elke ruimte individueel te verwarmen voor eenmaximaal comfort enefficiëntenergieverbruik.

OverHoneywell
Honeywell is eenindeFortune100genoteerde technologie- enproductieonderneming dieactiefis op meerderegebieden enklantenover degehelewereld voorziet vanluchtvaartproductenen -services; meet-,regel-en besturingstechnologieën voorgebouwen,woningen enindustrie;turbocompressoren en materialendieaanhogeprestatie-eisen moeten voldoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Morris Township,New Jersey (Verenigde Staten) en deaandelen van Honeywell worden verhandeld op deeffectenbeurzen vanNew York,LondenenChicago.

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterrenspecialist

Gratis meer informatie over Verwarming?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Een goed advies is goud waard

Wanneer u zeker wilt zijn van een goed advies, informeer dan bij een 5-sterrenspecialist.

Vind uw 5-Sterrenspecialist